Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Novinky

Připravované změny v zákoně o DPH od 1.1.2015

30.9.2014
V současné době jsou ve schvalovacím procesu tři návrhy na novelizaci zákona o DPH. U většiny navrhovaných úprav je navržena účinnost od 1.1.2015. Tento článek obsahuje stručný přehled navrhovaných změn.
(čtěte celý článek kliknutím na nadpis)
1. Zákon č. 196/2014 Sb.

První návrh novely zákona o DPH již prošel legislativním procesem a byl publikován ve sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 196/2014 Sb. Primárním cílem navrhované novely zákona o DPH je transpozice nových směrnic EU do zákona o DPH. Obsahem této novely jsou zejména tyto věcné změny.

Změny v pravidlech pro stanovení místa plnění

Od 1.1.2015 dochází ke sjednocení pravidel u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani a veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby (přepracované ustanovení § 10i).

Současně se s účinností od 1. ledna 2015, se rovněž zpřesňují a sjednocují formulace v textu některých ostatních ustanovení (§ 10d, § 10h) týkajících se zvláštních pravidel pro stanovení místa plnění, která vychází z principu zdanění v místě příjemce služby. Místo příjemce služby se určí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, jímž je Nařízení Rady EU č. 1042/2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. Uvedené nařízení č. 1042/2013 stanoví např. jak se určí místo příjemce služby v případě, kdy jsou služby přijímány v internetové kavárně, prostřednictvím mobilních sítí atd.


Rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa

V návaznosti na změnu pravidel pro stanovení místa plnění u vybraných služeb (telekomunikační služby, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby) poskytovaných osobě nepovinné k dani dochází od 1. ledna 2015 k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa pro zahraniční osoby neusazené v tuzemsku poskytující tyto služby (zrušen dosavadní § 88, nová ustanovení § 110a až § 110ze).

Dosavadní zvláštní režim platný pro osoby povinné k dani ze třetích zemí poskytující elektronické služby osobám nepovinným k dani v EU se rozšiřuje o okruh telekomunikačních a vysílacích služeb (tzv. zvláštní režim mimo Evropskou unii). Současně se zavádí obdobný režim pro osoby povinné k dani, které jsou usazené v EU, ale ne v členském státě konečného zákazníka (tzv. režim Evropské unie). Pro oba zvláštní režimy se zavádí do zákona o DPH společný pojem zvláštní režim jednoho správního místa.

Princip tohoto dobrovolného zvláštního režimu spočívá v tom, že poskytovatel těchto vybraných služeb plní své základní povinnosti k DPH (podává daňová přiznání a poukazuje platby k DPH) vzniklé v členských státech, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím elektronického portálu vedeného v jednom členském státě, kde se k režimu registruje (tzv. členském státě identifikace), bez toho, že by byl povinen se registrovat pro účely DPH, podávat daňová přiznání a odvádět DPH v jednotlivých členských státech, ve kterých tyto vybrané služby poskytuje. Členský stát identifikace získané informace a platby DPH následně předává ostatním členským státům.

2. Sazbová novela (sněmovní tisk 251)

Druhým novelizačním předpisem je vládní návrh novely zákona o DPH (sněmovní tisk 251), který byl dán do projednávání sněmovně v průběhu léta a v době psaní článku je ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně.

Druhá snížená sazba daně – 10 %

Jedná se o změnu zákona, která obsahuje především zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 %. Celkově tedy od 1.1.2015 by měly být platné tři sazby daně: základní 21 %, první snížená 15 %, druhá snížená 10 %.

Do nové sazby budou spadat tři položky. První je počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti (nezbytně nutná dětská výživa). Jejím nižším zdaněním chce vláda podpořit rodiny s dětmi. Druhou položkou jsou radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Třetí položkou jsou tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Sazba se ale nebude vztahovat na zboží, kde reklama přesahuje 50 procent plochy.

Do položky nezbytně nutná dětská výživa lze zařadit pouze takovou výživu, která odpovídá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Konkrétně se jedná o Kapitolu 1, čl. 1 odst. a) až c), přičemž tyto kategorie jsou upraveny i ve vyhlášce č. 54/2004 Sb., ze dne 30. ledna 2004, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (dále jen „vyhláška“), kdy se jedná o potraviny určené pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí podle § 4 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 2 písm. a) až d) vyhlášky.“

Tímto návrhem dojde k rozdělení dosavadní položky „Potraviny včetně nápojů atd.“ (dosavadní příloha č. 3) na výživu pro kojence a malé děti ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na větší část položek potravin v první snížené sazbě daně (15%). Do druhé snížené sazby daně (10 %) tak nelze zařadit např. ovesné kaše, ovocné, zeleninové, ale i jiné přesnídávky.

U položky léky podle nové přílohy č. 3a bude možné uplatnit druhou sníženou sazbu daně u zboží zařazeného do kódu nomenklatury celního sazebníku 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006. Dojde tak k rozdělení dosavadní položky „Farmaceutických výrobků“ (dosavadní příloha č. 3) na očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě (dále jen „léky“) ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%). V rámci pozměňovacího návrhu bylo schváleno přeřazení také veterinárních léčiv do druhé snížené sazby daně zařazených ve výše uvedených kódech.

Položku knihy bude možné nově zařadit do druhé snížené sazby daně (10%) pokud odpovídají kódům nomenklatury celního sazebníku 4901, 4903, 4904. Tímto vymezením dojde k rozdělení dosavadní položky „Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd.“ (dosavadní příloha č. 3) na zboží v první snížené sazbě daně (15%) a na knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny ve druhé snížené sazbě daně (10%). Do druhé snížené sazby daně lze zařadit pouze takové knihy, které odpovídají vymezení a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy a současně u nich nesmí podíl plochy reklamy překročit 50%. Do druhé snížené sazby daně (10%) tedy nebudou zařazeny noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. a rovněž knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které mají více, jak 50% podíl reklamy.

Zrušení jednotné sazby daně 17,5 %

Součástí novely je i zrušení jednotné sazby daně z přidané hodnoty 17,5 %, která byla schválena již v roce 2011, a která měla platit od roku 2016. Důvodem je podle vlády snaha zabránit zvýšení daně na potraviny a další sociálně citlivé položky, u kterých by DPH musela vzrůst o 2,5 procentního bodu.


3. Sněmovní tisk č. 291

Třetí a zatím poslední návrh novely zákona o DPH, který je v současné době projednáván v parlamentu v 1. čtení. Jedná se o vládní návrh, který se zabývá změnami v zákoně o DPH týkající se zejména zamezení daňovým únikům spočívající zejména v rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění a zavedení kontrolního hlášení. Novela také obsahuje další dílčí změny v návaznosti na předcházející novely zákona o DPH, tj. zejména odstranění některých nejasností z novely DPH v rámci rekodifikace soukromého práva od 1. ledna 2014 např. u nemovitých věcí, doladění některých ustanovení s platnou právní úpravou ČR a řadu legislativně technických změn, včetně použití některých nových pojmů.


Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Zásadní změny v koncepci režimu přenesení daňové povinnosti v zákoně o DPH odrážejí aktuální právní úpravu EU. V roce 2013 byly přijaty dvě nové směrnice Rady (směrnice č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU), v jejichž důsledku došlo k výraznému rozšíření možného rozsahu působnosti režimu přenesení daňové povinnosti. Poskytly členským státům, a tím také České republice, účinný a flexibilní nástroj v boji proti daňovým podvodům.
Navrhovaná úprava na základě těchto nových směrnic Rady zavádí dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti, kde se na základě zákona o DPH navrhuje stanovit dočasné používání režimu přenesení daňové povinnosti pro určité dodání zboží nebo poskytnutí služby nařízením vlády. Jedná se o:
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 (§ 92f)
 • mechanismus rychlé reakce (§ 92g)

V prvním z těchto dočasných režimů (§ 92f) se navrhuje nařízením vlády vybrat z množiny plnění uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH. Dle seznamu plnění uvedeného v příloze č. 6 zákona a navrženého znění nařízení vlády by se měl zvláštní režim od 1.1.2015 vztahovat na:
 • povolenky na emise skleníkových plynů (nedochází zde k věcné změně oproti roku 2014),
 • mobilní telefony, které jsou uvedeny do kódu 8517 nomenklatury celního sazebníku, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu je vyšší než 10 000 Kč,
 • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, které jsou uvedeny do kódu 8471 nomenklatury celního sazebníku, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu je vyšší než 10 000 Kč,
 • herní konzole, tablety a laptopy, které jsou uvedeny do kódu 8471, 9504 nomenklatury celního sazebníku, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu je vyšší než 10 000 Kč,
 • obiloviny a technické plodiny, které jsou uvedeny do kódu 1514 nomenklatury celního sazebníku, a
 • surové či polozpracované kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny do kódu 7227,7314, 7216, 7308, 7411, 7419, 7507, 7508 nomenklatury celního sazebníku.

U druhého dočasného režimu, tzv. mechanismu rychlé reakce (§ 92g) nová úprava navrhuje nařízením vlády na dobu maximálně devíti měsíců stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u plnění stanovených v nařízení. Rozsah použití tohoto ustanovení je však velmi omezený, musí se jednat o plnění, u nichž byly zjištěny náhlé a rozsáhlé podvody, a u nichž Evropská komise na základě odůvodněné žádosti členského státu, tedy České republiky potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti nemá námitky.

Bez věcných změn novela obsahuje případy dodání zboží a poskytnutí služeb, u kterých jsou členské státy oprávněny uplatňovat přenesení daňové povinnosti bez časového omezení. Jedná se o stávající § 92b (Dodání zlata), § 92c (Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5) a § 92e (Poskytnutí stavebních nebo montážních prací). Kromě toho návrh zákona z důvodu zabránění případným daňovým únikům dále rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti na případy, kdy se plátce rozhodne využít možnost podle stávajícího znění § 56 odst. 4 zákona o DPH a dobrovolně uplatní daň u dodání nemovité věci, která splňuje podmínky pro osvobození od daně.


Kontrolní hlášení (od r. 2016)

Dalším novým nástrojem pro boj s daňovými úniky na DPH je zavedení tzv. kontrolního hlášení od 1.1.2016. Jedná se o nová ustanovení § 101c až § 101i, která obsahují nové povinnosti pro plátce daně spočívající zejména ve zpracování a podání kontrolního hlášení. Mělo by se jednat o přehled veškerých uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění, která budou zasílána v elektronické podobě správci daně. Přesnou strukturu a obsah dat finanční správa sdělí prostřednictvím daňového portálu. Důležitou okolností je to, že tento nástroj bude platný až od roku 2016, takže jak plátci daně, tak i výrobci účetních programů budou mít dostatek času se na tuto novou povinnost připravit.


Zrušení snížení limitu pro registraci k DPH

Od 1.1.2015 mělo platit také již dříve schválené snížení obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč (dle zákona č. 458/2011 Sb. a následně zákona č. 502/2012 Sb., který danou úpravu převzal). Jednalo se o jeden z kompenzačních mechanismů ke změnám v oblasti daně z příjmů, které byly spojeny se spuštěním jednoho inkasního místa. Vzhledem k tomu, že nedojde ke spuštění jednoho inkasního místa k 1. lednu 2015, navrhuje se zrušit toto snížení limitu, tedy zachovat stávající výši obratu 1 mil. Kč. V praxi se tedy nic nezmění a limit pro povinnou registraci by měl zůstat na výši 1 mil. Kč.


Ostatní změny

Novela také obsahuje další dílčí změny, které mají za úkol zejména odstranění některých nejasností předchozí novely ZDPH v rámci rekodifikace soukromého práva od 1. ledna 2014 např. u nemovitých věcí a řadu legislativně technických změn, včetně použití některých nových pojmů. Z těchto změn stojí za zmínku například:
 • upřesnění pravidel pro osvobození dodání nemovité věci (§ 56),
 • zahrnutí osvobozeného nájmu nemovitých věcí dle § 56a do obratu pro povinnou registraci (§ 4a odst. 1 písm. c)),
 • zrušena výjimka týkající se příjmů za autorské příspěvky, které nebyly považovány dle stávajícího znění zákona o DPH za ekonomickou činnost, což neodpovídalo plně pojetí ekonomické činnosti dle směrnice o DPH a judikatury SDEU (§ 5 odst. 1),
 • orgán veřejné moci nebo dražebník je povinen namísto plátce vystavit daňový doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu a poskytnout daňový doklad tomuto plátci (§ 28 odst. 3); potvrzení vystavené při dražbě je daňovým dokladem pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu (§ 32a),
 • nový výpočet podlahové plochy pro posouzení zda je obytný prostor (nový pojem nahrazující pojem byt) obytným prostorem pro sociální bydlení – výpočet nově zahrnuje dle vyhlášky č. 366/2013 Sb. také podlahovou plochu umístěnou pod vnitřními stěnami obytného prostoru; nově nezahrnuje podlahovou plochu místností, které jsou příslušenstvím obytného prostoru jímž je např. sklep, komora (zrušen § 48a, nové znění § 48, § 49),
 • sjednocení právní úpravy pro prodej zboží za ceny bez daně (duty free shopy) s právní úpravou v zákoně o spotřebních daních (§ 87),
 • přijetí pravidla, že osobou povinnou přiznat daň při dodání osobě registrované do jiného členského státu je kupující (osoba registrovaná k dani) pokud plátce (dodavatel) zboží do jiného členského státu neodeslal a současně přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu (§ 108 odst. 1 písm. j)).

Zpět na seznam novinek