Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Novinky

DPH a elektronické obchodování

2.12.2021
Změny zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování
 
Od 1.července 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH v oblasti elektronického obchodování. Nová pravidla se promítají do právního řádu zákonem č. 355/2021 Sb., který mění zákon o DPH s účinností od 1. října 2021. Novela zákona se týká především prodejců zboží uskutečňující přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží ze třetích zemí.
čtěte dále kliknutím na nadpis
 
 
 
 
Změny se týkají zejména:
 
- rozšíření využití zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).
- zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU
 
 • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU,
 • zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR,
 
- zrušení osvobození od daně u dovozu zboží do úhrnné hodnoty 22 EUR,
- dodání zboží za použití elektronického rozhraní (digitální platforma),
 
 
1) Zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop)
 
Hlavní novinkou zákona o DPH je režim jednoho správního místa, který slouží k usnadnění odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým zákazníkům do jiných členských a u nichž vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele. Uživatel, který je registrován v tomto zvláštním režimu odvádí DPH pouze v jednom členském státě (v ČR), i když se jedná o přeshraniční plnění v EU.
 
Tento režim mohou využít:
 
 • prodejci zboží na dálku (e-shop) zákazníkům do EU,
 • poskytovatelé služeb zákazníkům v EU,
 • provozovatelé elektronického rozhraní (digitální platforma).
 
Odvod DPH přes zvláštní režim lze využít u těchto vybraných plnění:
 
 • přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU
 • poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani v EU,
 • dodání zboží přes provozovatele elektronického rozhraní v rámci jednoho členského státu,
 • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku ze třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU,
 • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani v EU.
 
 
 
2) Změny v zasílání zboží (prodej zboží na dálku)
 
Novelou zákona o DPH se zavádí nový pojem „prodej zboží na dálku", místo dosavadního pojmu „zasílání zboží". Zároveň se mění pravidla pro určení místa zdanění, tj. členského státu, v němž vzniká povinnost přiznat daň.
Dochází také ke zrušení limitu 35 000 nebo 100 000 EUR u zaslání zboží z ČR do EU., který je s účinností od 1. října nahrazen novým jednotným limitem ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služby (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby). Uvedený limit platí pro všechny členské státy.
 
V závislosti na stanoveném limitu můžou nastat dva způsoby zdanění:
 
 • Prodej zboží na dálku včetně poskytnutí TBE služeb s hodnotou větší jak 10 000 EUR podléhá DPH v členském státě, ve kterém se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy a v případě TBE služeb v místě příjemce služby, pokud celková hodnota příslušných plnění bez daně překročila v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím roce limit 10 000 EUR.
 • Prodej zboží na dálku s hodnotou menší jak 10 000 EUR podléhá DPH v členském státě, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odesílání zboží a celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím roce limit 10 000 EUR. V případě poskytnutí TBE služeb je to členský stát, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu.
   
3) Zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží do 22 EUR
 
Při dovozu zboží ze třetích zemí dochází ke zrušení osvobození od DPH s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR. Veškerý dovoz zboží ze třetích zemí bude tedy podléhat DPH kromě výjimek, které jsou dle zákona osvobozeny od daně (např. humanitární pomoc). Dovoz zboží s hodnotou do 150 EUR zůstává i nadále osvobozen od cla.
 
Rozlišujeme dva způsoby zdanění podle toho, zda je příjemce zboží plátce DPH nebo ne:
 1. příjemce zboží je plátce DPH - přiznává a odvádí DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu uvedeného v daňovém přiznání, zároveň si uplatní nárok na odpočet od daně dle zákona,
 2. příjemce zboží není plátcem DPH - v případě, že zboží nepřesahuje hodnotu 150 EUR, může být DPH odvedeno několika způsoby:
 
 • standardní celní řízení - DPH odvádí příjemce zboží přímo celnímu úřadu,
   
 • zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty - DPH je od koncového příjemce vybráno držitelem povolení pro tento zvláštní režim, zpravidla poštovní nebo přepravní společností, která odvede DPH celnímu úřadu,
 
 • zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu - DPH odvádí osoba registrovaná do dovozního režimu (dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní - digitální platforma)
 
4) Prodej zboží přes digitální platformy
 
Povinnost zapojit se do odvodu DPH nově vzniká také provozovatelům elektronického rozhraní (digitální platformy), kteří usnadňují dodání zboží na území EU mezi zahraniční osobou, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU a koncovým spotřebitelem v EU. Zboží je tak již ve volném oběhu na území EU.
 
Za provozovatel elektronického rozhraní se považuje osoba, která provozuje zejména elektronické tržiště, platformy, portály (např. Amazon, Mall) a nabízí možnost prodeje zboží ostatním dodavatelům zboží a dochází zde ke spojení těchto dodavatelů s koncovými zákazníky v EU.
Za provozovatele těchto platforem se nepovažuje osoba, která prodává vlastním jménem a na vlastní účet přes e-shop své vyrobené nebo nakoupené zboží.
 

Zpět na seznam novinek