Vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství a přednášková činnost

Působíme zejména v oblasti střední a jižní Moravy, tedy především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a Brno včetně přilehlého okolí. Nově jsme rozšířili působnost také na hlavní město Praha.

Novinky

Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění

16.11.2011
Dne 9.11.2011 na webu české daňové správy byla zveřejněna metodická informace k uplatňování zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění u stavebních a montážních prací dle § 92e zákona o DPH.
Tento pokyn řeší některé praktické problémy, které budou vznikat při aplikaci DPH od 1.1.2012.
Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. (dále jen zákon o DPH).
Metodická informace řeší aplikaci § 92e zákona o DPH komplexně, zde zmíním pouze některé problémy.

 
1) Na koho se zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH vztahuje
 
Dle zákona je možno uplatnit režim § 92e pouze při zdanitelném plnění mezi dvěma českými plátci daně.
Nutným předpokladem pro povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti je  skutečnost, že tyto osoby při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti. U stavebních prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani.
Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti - to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí (běžný mechanismus). Obdobně se neuplatní režim přenesení daňové povinnost pokud např. obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).
U právnických osob není toto řešení ideální z důvodů, že v některých případech se může stát, že příjemce služeb neví zda je bude využívat v rámci své ekonomické činnosti či nikoli.
Příklad: obec pořizuje nemovitost, tj. nakupuje stavební práce, a dopředu neví zda tuto nemovitost bude pronajímat v rámci své ekonomické činnosti, či zda ji bezúplatně předá vlastní příspěkové organizaci.
Určitě lepším rešením by bylo postupovat obdobně dle pravidla uvedeného v § 9 odst. 3 zákona o DPH a považovat všechny právnické osoby, které jsou plátcem daně, za osoby povinné k dani.

 
2) Na které práce se § 92e vztahuje
 
Z textu zákona vznikaly pochybnosti zda režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění se vztahuje jak na stavební práce, tak i na montážní práce. Text zákona totiž výslovně zmiňuje pouze stavební práce s odkazem na oddíl klasifikace CZ-CPA č. 41 až 43, která zahrnuje zejména v oddíle 43 také montážní práce. Na druhou stranu v nadpisu § 92e je uvedeno "Poskytnutí stavebních a montážních prací", ovšem dle současné judikatury nadpisy paragrafů nejsou normotvorné, tzn. rozhodující je vlastní text právní normy.
Ve vydané informaci je upřesněno, že režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008.

Celý text pokynu naleznete v níže uvedeném odkazu:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html

Zpět na seznam novinek